Červen 2017
Tools
Typography

Představitelé Města Luhačovice jsou velmi znepokojeni dezinformacemi, které vydává akciová společnost Lázně Luhačovice ve věci jednání o údržbě lázeňského areálu. Jako představitelé města máme zodpovědnost vůči občanům v účelném vynakládání veřejných prostředků. Máme zájem na rozvoji celého území Luhačovic, rozvoji lázeňství a cestovního ruchu za dodržení všech zákonů a pravidel. Je to více než rok, kdy soukromá společnost Lázně Luhačovice a.s. oslovila samosprávu města Luhačovice s žádostí o nájem a údržbu lázeňského areálu, který je ve výhradním vlastnictví akciové společnosti. Po celou dobu jsme vedli intenzivní jednání a zajišťovali všechny potřebné podklady od právních kanceláří, jelikož v dosavadní soudní praxi nebyl rozhodován žádný podobný případ (pozemky ve vlastnictví soukromé osoby, která je nabyla koupí, využívá je vlastní komerční činností a je v jejich užívání omezena jen částečně).

Představitelé Města Luhačovice jsou velmi znepokojeni dezinformacemi, které vydává akciová společnost Lázně Luhačovice ve věci jednání o údržbě lázeňského areálu. Jako představitelé města máme zodpovědnost vůči občanům v účelném vynakládání veřejných prostředků. Máme zájem na rozvoji celého území Luhačovic, rozvoji lázeňství a cestovního ruchu za dodržení všech zákonů a pravidel. Je to více než rok, kdy soukromá společnost Lázně Luhačovice a.s. oslovila samosprávu města Luhačovice s žádostí o nájem a údržbu lázeňského areálu, který je ve výhradním vlastnictví akciové společnosti. Po celou dobu jsme vedli intenzivní jednání a zajišťovali všechny potřebné podklady od právních kanceláří, jelikož v dosavadní soudní praxi nebyl rozhodován žádný podobný případ (pozemky ve vlastnictví soukromé osoby, která je nabyla koupí, využívá je vlastní komerční činností a je v jejich užívání omezena jen částečně).

Město má zájem o rozvoj zeleně, ale s ohledem na účelné vynakládání veřejných prostředků, nelze libovolně dát soukromému subjektu peníze. Obává se toho, aby nebylo obviněno z nedovolené podpory s ohledem na platnou legislativu. I přes tuto hrozbu šlo město do rizika a nabídlo akciové společnosti příspěvek ve výši 1,5 milionu. Příspěvek tvoří v průměru 10% rozpočtových prostředků věnovaných na investiční akce města a byl schválen nadpoloviční většinou dvacetijednačlenného zastupitelstva města na únorovém zasedání. Město by podle tohoto návrhu převzalo roční náklady údržby ve výši 1 500 000 Kč na plochu více než 2/3 areálu (vyloučili jsme plochy, které jsou podle našeho názoru užívány výhradně hosty akciové společnosti) a vlastník se zaváže ke svému podílu ve výši 500 000 Kč/rok. Toto řešení by zajistilo údržbu areálu na rok 2017, v průběhu roku bychom jej společně s lázněmi vyhodnotili a případně jednali o dalším postupu. V současné době se však i přes tento velkorysý krok samosprávy města dostalo jednání na mrtvý bod z důvodu stupňujících se požadavků ze strany akciové společnosti.

V roce 1992 došlo k privatizaci areálu akciovou společností a tím došlo k stavu, kdy město Luhačovice nevlastní pozemky v centru lázeňské zóny, na rozdíl od jiných lázeňských měst (např. Poděbrady, Mariánské lázně atd.) V rámci privatizace byla s nabytím vlastnického práva k pozemkům akciová společnost seznámena i s tím, k jakému účelu mají být pozemky využívány (jakou povahu mají v územním plánu města.)

Město se vždy v minulosti snažilo o korektní vztahy s akciovou společností například:

  • v roce 2005 došlo k výměně posledních hodnotných městských pozemků v lázeňském areálu (6200 m2) za pozemky v neobydlené oblasti na kraji města (3100 m2). Touto směnou bez nároku na kompenzaci se město vzdalo 1mil. Kč rozdílu hodnoty. Na těchto pozemcích pak ještě město na své náklady vybudovalo veřejné parkoviště užívané v současné době zaměstnanci akciové společnosti i návštěvníky lázeňského areálu. Zde se jednalo o investici ve výši 9,5 mil. Kč;
  • v nově vybudovaném dvoupodlažním parkovišti (město investovalo dalších 6,5 mil. Kč vlastních zdrojů) v centru města pronajalo akciové společnosti krytou část (1/2 kapacity) pro klienty lázeňských domů. Bez tohoto vstřícného kroku by nebylo možné zkolaudovat hotel Alexandria, jehož rekonstrukce byla jedním z významných projektů akciové společnosti;

  • město financuje a udržuje také osvětlení dotčených pozemků a svoz komunálního odpadu.

Dotčené území lázeňského areálu nepodléhá Obecní vyhlášce o místních poplatcích, toto území je omezováno pouze Kolonádním řádem, který stanovuje pravidla, vytvořená akciovou společností. Pravidla musí dodržovat i město, v případě, že nějakou akci v Lázeňském parku pořádá. V návaznosti na Kolonádní řád a nemožnost omezování prostoru ze strany města je v dotčeném prostoru povolen pohyb a parkování vozidel, která jsou spojena s akciovou společnosti (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé) ostatní občané mají zákaz. Nutno podotknout, že parkování je zpoplatněno a veškerý příjem jde ve prospěch akciové společnosti (jedná se tedy o komerční využití pozemků). Mimo vlastního provozu 7 ubytovacích a gastronomických zařízení generuje akciová společnost další příjem z pronájmu ploch a komerčních jednotek (kavárny, obchody, tenisové kurty, galerie) uvnitř areálu. Jelikož akciová společnost je hlavním poskytovatelem lázeňské péče, je zřejmé, že lázeňský park slouží zejména klientům lázní (společnost svým cca 35tis. klientům za rok např. doporučuje jako součást léčby pitnou kúru, pro kterou jsou procházky parkem nezbytnou součástí léčebného pobytu).

Příjem z lázeňských poplatků a ubytovacích kapacit činil v roce 2015 celkem 5,6 mil. Kč v roce 2016 6,3 mil. Kč. Akciová společnost zprostředkovala výběr cca ½ uvedené částky.  Tento lázeňský poplatek je příjem do rozpočtu obce, který má do určité míry kompenzovat zvýšené náklady obce spojené např. s udržováním zařízení sloužících převážně návštěvníkům lázeňských místa a zvýšením nákladů na zajištění bezpečnosti.

Do cestovního ruchu město investuje ročně nemalé částky včetně financování významnějších projektů na zvelebování lázeňského města a zvýšení nabídky pro jeho návštěvníky. V posledních 10 letech, mimo získaných dotací, investovalo město ze svého rozpočtu přes 120 mil. Kč. Díky tomu se povedlo postavit třeba krytou plovárnu, opravit promenádu Dr. Veselého vedoucí do lázeňského areálu, vybudovat Jurkovičovu alej z lázeňského areálu na Přehradu a další. Tyto prostory dotváří atmosféru jednolitého prostranství, které tak zvyšuje atraktivitu nabídky akciové společnosti u svých klientů, kteří pak využívají prostor před i za lázeňským areálem. Mimo to navíc město každoročně investuje nemalé částky na podporu cestovního ruchu, kultury, volnočasových aktivit, údržbu veřejných prostranství navazujících na areál. Lze uvést například, že pouze na akce spojené s kulturou a cestovním ruchem (kolonádní koncerty, festivaly, kino, informační centrum, propagaci) bývá vyčleněno ročně zpravidla okolo 5 milionů korun.

Všichni máme jeden společný cíl, a to nadšené návštěvníky Luhačovic, kteří se k nám rádi vracejí. Věříme, že i když se ve věci nákladů na údržbu lázeňského areálu s proti stranou nedohodneme, shodneme se určitě na tom, že návštěvníci jsou stále v Luhačovicích vítáni a pro ně se nic nemění. V současné době je město stále otevřeno vzájemné dohodě, ale nemůže překročit finanční možnosti městského veřejného rozpočtu a vystavovat riziku nedovolené podpory komerčního subjektu z veřejných prostředků.

Článek vyšel v květnovém čísle Luhačovických novin / autor Marian Ležák